Segment 4: Salt Lake City to Cheyenne - photopartner